Yunivarsiitiin Wallaggaa Buqqaatootaaf Gargaarsa Erge

Yunivarsiitiin Wallaggaa Buqqaatootaaf Gargaarsa ErgeYunivarsiitiin Wallaggaa hawaasaa Yunivarsiitichaafi qooda-fudhattootaa hedduu hirmaachisuun harka qalleeyyii bira dhaabbachuun deggersa gochaa turuun niyaadatama.Nammoota sabaaba walitti bu'insaafi waraana/lola irraan kan ka'e qe'efi mana isaanii irraa buqqaa'aniis gargaarsa erguun jajjabeessaa turuun niyaadatama.

Godinaalee Wallaggaa keessumattuu,G/W/Bahaa keessatti rakkoolee nageenyaa mudataniin maatiiwwaan hedduun ooyiruu, qee'efi beeyiladootaa isaanii facaasuun buqqauun nibeekama.

Haaluma walfakkaatuun, barsiisonni Yunivarsiitii Wallaggaa hojii tola-ooltummaa irratti hirmaatan kaka'umsaa dhuunfaa isaanitiin lakkofsa herrega baankii banuun hawaasaa biyya keessaafi alaa irra deegeersa Qar. mil. Sadii oli quuqamtootaa kanneen irraa walitti qabuun dandaa'ameera.

Qarshii midhaan nyaataa kuntaala 300f (kuntaala 120)i ruuzii, daakuu (kuntaala 150) fi zayiita nyaataa (Litira 600), firaashii (300), uffata halkanii (200) bitamee garuu sababa rakkoo nageenyaa yeroon geessisuun hindandaa'amne guyyaa har'aa bulchitoota Giddaafi Kiiramuutti kennuun uummata buqa'e bira akka ga'an waadaa itti dabarsaniiru. Gargaarsi walfakkaatu kanaan dura buqqaatoota magaalaa Siree qubataniif taasifamuu yaadachiisuun, kabajamoo dr. Hasan Yusuf, piresidaantiin Yunivarsiitii Wallaggaa gargaarsi kun buqqaattota kunneenif akka ga'u abdii qaban dubbataniiru. Akkasumas, koree kaka'umsaa dhuunfaa isaaniitiin deeggersa kana walitti qaban galateeffataniiru.

Bulchaan aanaa Giddaa Ayyaanaa ob. Adaanaa Alaamirroos deggersa taasifameef galateeffatanii buqqaatonni rakkoo hedduu keessa akka jiran dubbatanii qaamoleen kan biroos deggersa walfakkaatan akaa isaanii taasifamu gaafataniiru.

========================

Yunivarsiitiin Wallaggaa Buqqaatootaaf Gargaarsa Erge1በፀጥታ ችግሮች የተነሳ እርዳታውን ወደ አከባቢው አጓጉዞ ለተረጂዎች ማድረስ ግን እስከ አሁን አዳጋች ሆኖባቸው ቆይተዋል። ምንም እንኳ ትንሽ የዘገዬ ቢሆንም አሁንም ብሆን እርዳታው ለተረጂዎች መድረሱ ግድ ስለሆነ ኮሚቴው ባሰባሰበው ሃብት የተገዙና በዩኒቨርሲቲያችን በጊዚያዊነት ተከማችተው የቆዩት የሰባዊ እርዳታ ቁሳቁሶችን የሁለቱ ወረዳዎች (የጊዳ አያና እና ኪራሙ) አስተዳዳሪዎች ነቀምቴ ለስራ ጉዳይ የመጡ ስለሆነ በዚሁ አጋጣሚ ቀሳቁሳቹን ተረክበው ለተረጂዎች እንዲያደርሱ ዛሬ ለአስተዳዳሪዎቹ አሰርክበዋል። በሚቀጥሉት ጥቅት ቀናት ውስጥ እርዳታውን በወረዳዎቹ ከተሞች በጊዚያውነት ሰፍረው ለሚገኙ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው የማህበረሰባችን ክፍል እንደሚያደርሱ ተስፋ አለን።
ከዚህን በፊት ተመሳሳይ እርዳታ ሥሬ ከተማ ለተጠለሉ ተፈናቃዮች መደረጉን የተከበሩ ዶ/ር ሃሰን ዩሱፍ የዩኒቨርሲቲያችን ፕረዝዳንት አስታውሰው በራሳቸው ተነሳሽነት ድጋፉን ያሰባሰቡትን ኮሚቴ አባላትን አመስግገዋል።
   
© Wollega University