Wallaga University Graduation Ceremony-2022. Eebba Barattoota Univervarsiitii Wallaggaa

July 16, 2022

FIB Jijjiiramoota fi Mul'ata Yuuniversiitii Wallaggaa

June 19, 2021

YUNIVARSITIIN WALLAGGAA UMURII QABU OLIITTI HOJII TAJAAJILA HAWWAASA HOJJETE!

QOPHII ADDAA

|

 news blinkየዩኒቨርሲቲያችን አይ ሲ ቲ (ICT) ዳይሬክቶሬት በ2015 ዓ/ም የመውጫ ፈተና ለሚወስዱ ተማሪዎች የዲጂታል ሊትሬሲ ስልጠና መስጠት ጀመረ።

    ICT 5የዩኒቨርሲቲያችን አይ ሲ ቲ (ICT) ዳይሬክቶሬት በ2015 ዓ/ም የመውጫ ፈተና ለሚወስዱ ተማሪዎች የዲጂታል ሊትሬሲ ስልጠና መስጠት ጀመረ።ከ2015 የትምህርት ዘመን ጀምሮ ሁሉም የአንደኛ ዲግሪ ተመራቂዎች የመውጫ ፈተና እንደሚወስዱ በትምህርት ሚኒስተር መገለጹ ተከትሎ ዩኒቨርሲቲያችን ተመራቂ ተማሪዎችን ለመዉጫ ፈተና ለማዘጋጀት የተግባር መረሃ-ግብር በማዉጣት እየሠራ ይገኛል። ስለ መውጫ ፈተና ምንነትና አስፈላጊነት የውይይት መድረኮችን በማዘጋጀት ግንዛቤ ከመፍጠር ጀምሮ የተለያዩ በመውጫ ፈተና አስፈላጊነት፣ በሞጁሎች ዝግጅት፣ ቱቶሪያል መስጠት እና በመሳሰለለት ዙሪያ ሰፊ ሥራ ሲሠራ ቆይቷል
read more

 news blinkZoom meeting held for project collaboration

342200290 245044721346937 1896880073216923225 nWallaga University held zoom meeting with African Population and Health Research Ceter (APHRC), based in Nairobi Kenya.Wallaga University's top managemet and members of Institutes of Health Science (IHS, WU) held zoom meeting following Dr. Hasan's letter of request and commitment to collaborate with African Population and Health Research Ceter (APHRC), based in Nairobi Kenya, in a project_ Gates Catalyze Impact Project in Research and related Capacity Strengthening funded by Bill and Melinda Gates Foundation. 

read more

news blinkManajimantiin Yuunivarsiitii Wallaggaa Profeseer Hirphaa Lamuu galateeffate

Manajimantiin Yuunivarsiitii Wallaggaa Profeseer Hirphaa Lamuu galateeffate.7Profeseer Hirphaa Lamuu hayyuu,Injinara Mekaanikaalii beekamaa fi barsiisaa, qorataa Yuunivarsiitii Stavangar, biyya Noorweey keessa hojjechaa jirudha. Hayyuun, qorataa fi barsiisaa beekamaa kun pirojeejtii INDMET (Institutional Network for Design and Manufacturing Education and Training) jedhamuu bocuun walta'insa Yuunivarsiitii Wallaggaa, Yuunivarsiitii Jimmaa fi Yuunivarsiitii Stavangar waliin ta'uun carraa barnootaa digirii 2ffaa fi 3ffaa barsiisuu, akkasumas, muuxannoo fi daawwannaaf barsiisotaafi barattoota waljijjiiruu, leenjii dandeettii cimsuu addaa addaa kennuu, barattoota shamarraanii sadarkaa 2ffaa barnoota Saayinsiifi Injinaringiitti jajjabeessuu, kan kana fakkaatan hojjetaa akka jiru yaadachiiseera. 

read more

news blinkCET Workshop Successfully Completed

CET Workshop Successfully Completed1The “Research Training and Curriculum Review” workshop, which was organized by the College of Engineering and Technology (CET) at Wallaga University in collaboration with the Institutional Network for Design and Manufacturing Education and Training (INDMET) Project Office that has been conducted for two weeks, from April 03 - 11, 2023 was successfully completed today. As per the plan of INDMET project and stated on the workshop opening program, the training part of the workshop focused on two basic issues: 

read more

news blinkMilkaa'inaan xumurameera!

Milkaainaan xumurameera1Guyyoottan lamaan (27 fi 28/07/2015) darban Konfiraansii Qorannoo biyyaaleessaa dhimma qulqullina barnootaafi Kufaatii barattootaa qormaata biyyooleessaa kutaa 12ffaa  bara 2014 irraatti qorannoo gaggeeffame dhiyaachaa ture, guyyaa har'aa kaayyoo yaadameef galmaan ga'uun milkaa'inaan xumurameera. Guyyaa lammafaan waraqaaleen qorannoo dhiibbaan amalli barattootaa qulqullinaa baranoitaarratti geessisaa jiru, dhiheessii yookiin galtee barnootaa, adeemsa baruufi barsiisuu, akkasumas qorannoo bu'aa qormaataa godinaaleen Wallaggaa sadan dhiyaatanii marii bal'aan bu'aa qorannoolee kanneen irratti gaggeeffameera. 

read more