Gender Affairs Office

A discussion forum to launch a book on Socioe-Economic Profile of Nekemte City has been held at Farmaland Hotel, In Nekemte.

A discussion forum to launch a book on Socioe-Economic Profile of Nekemte City has been held at Farmaland Hotel, In Nekemte.3The city's profile is prepared by Center for Society and Environment Studies (research) team of professionals of Wollega University. The main objective of preparing the city's profile is to provide basic information on socio-economic conditions, which could serve as base for development planning and several other related activities in Nekemte City. Having such profile/document will help to facilitate transparent and consistent management of of city information achieves with particular emphasis on providing reliable and timely information that can enhance the economic development plans of the city. Policy makers, planners, researchers, donors, functional managers, and private investors who need to undertake development activities will get relevant information about Nekemte Physical setting and its socio-economic conditions.

Ob. Bahiru Eba, deputy mayor of the City's administration has expressed his gratitude to Wollega University for preparing research based socio-economic profile of the City for the first time.

Dr. Diriba Diba, Wollega University's vice president for research, community service, and industry linkage, on his part emphasized, having a basic information/data of a socio-economic conditions our City, Nekemte, is a key to planning development activities. Dr Dessalegn Wirtu, director for Center for Society and Environment Studies, on his part has also highlighted the procedures followed to compile the profile, and its contents.

Beside, historical overview and concepts of roundabouts design has been presented the University's scholars and the participants have forwarded their opinions of what the designs of the identified roundabouts should look like and composed of. The building design prepared for the construction of Wollega Museum was also launched by the city's administration.

======================

A discussion forum to launch a book on Socioe-Economic Profile of Nekemte City has been held at Farmaland Hotel, In Nekemte.2Mariin fooramii kitaaba waa'ee ragaalee bu'uuraa hawaas-dinagdee Magaalaa Naqamtee ibsuu eebbisiisuufi dizaayinii marfata daandii giddu-galaa magaalicha keessa jiru irratti mariin gaggeeffameera.

Dabalataanis, Dizaayiniin ijaarsa gamoo God-ambaa magaalichaa keessa jiru (God-ambaa Wallaggaa) ijaaruuf qophaa'an ifoomeera.

Kitaabni qophaa'e ragaalee buu'uuraa karooraafi sagantaa misoomaa magaalichaaf gargaaran akkasumas, qorattootaafi abbootii qabeenyaa hojii misoomaafi invastimantii gaggeessuu barbaadanif odeeffannoo bu'uuraa akka kennu ob Baahiruu Eebbaa, Itti aanaa kantiibaa bulchinsa magaalaa Baqamtee ibsun Yunivarsiitiin Wallaggaa itti gaafatamummaa hawaasummaafi tajaajila hawaasaaf keennu irratti xiyyeeffatee ragaalee bu'uraa hawaas-dinagdee magaalichaa qopheessuu isaaf galateeffataniiru.

A discussion forum to launch a book on Socioe-Economic Profile of Nekemte City has been held at Farmaland Hotel, In Nekemte.1Dr. Diribaa Dhibbaa, itti aanaan presidaantii qorannoo, tajaajila hawaasaafi walta'insa Industrii akka ibsaniitti ragaaleen bu'uuraa qophaa'e kun gudfina magaalitti karoorsuudhaafi abbootii qabeenyaafi invastarootaa hojii misoomaarratti bobba'uu barbaadaniif odeeffannoo kennuuf akka gargaaru ibsuun yeroodhaa yerootti fooyya'aa deemuu akka qabu dubbataniiru.

Adeemsi qophii kitaabichaa akkam akka tureef qabiyyeen isaa daariktara giddu-gala qoraannoo hawaasaafi naannoo Yunivarsiitii Wallaggaa kan ta'an dr Dassaaleenyi Wiirtuun dhiyaatee hirmaattotaan marii bal'aan taasifameera.

===============================

ወለጋ ዩኒቨርሲቲ በምርምር ላይ ተመሥርቶ የነቀምቴ ከተማን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ገጽታ የሚያሳይ መሠረታዊ መረጃ የያዘ ዶክመንት ወይም መጽሐፍ ለከተማው መስዳደር አስረከበ።
እንዲሁም በከተማው መሀል የሚገኙ የተለያዩ ማዞሪያ/አደባባዮች ሊዘጋጁ የታሰቡ ዲዛይኖች ምን መሆን እንዳለባቸውና ይዘታቸውን በተመለከተ የምክክሩ ተሳታፊዎች ሃሳባቸውን አካፍለዋል። ስለ አደባባይ ወይም ማዞሪያ ዲዛይኖች ምንነት እና ይዘት (ታሪክ፣ ባህል፣ የከተማ ውበት፣ ኢኮኖሚ፣ ትውልድ ማስተማርና የመሳሰሉት በዩኒቨርሲቲው ምሁራን ቀርቦ ውይይት ተደርጓል።
የወለጋ ሙዚየም የህንፃ ግንባታ የተዘጋጀ ዲዛይን ይፋ ሆኗል።


   
© Wollega University