Walharkaa Fuudhiinsi Haroo Soorgaa taasifame

Haro sorga9Sirni walharka fuudhiinsaa Haroo Soorgaa Bulchiinsa Magaalaa Naqamteefi Yuunivarsiitii Wallaggaa gidduutti gaggeeffame

Guyyaa har’aa (10/12/2014) Bulchiinsa Magaalaa Naqamtee gaaffii Yuunivarsiitii Wallaggaa Haroo Soorgaa miisoomsuu, barnootaafii qorannoof itti fayyadamuuf waggoota sadeetii oliif dhiheessaa turee bakka Bulchaan Bulchiins Godina Wallaga Bahaa (Kabajamoo Obbo Waggaarii Nagaraa), Kantiibaan Bulchiinsa magaalaa Naqamteefi (Kabajamoo Obbo Toleeraa Raggaasaa) koree hojii raawwachiistuu isaanii, miseensota gumii gorsituu Yuunivarsiitichaa akkasumss missensonni manajimantiin Yuunivarsiitiichaa argamaniitti sirni walharkaa fuudhuu taasifameera.

Haro sorga12Kabajamoo Dr. Hasan Yusuf, Pirezidaantiin Yuunivarsiitii keenyaa gaaffiin Yuunivarsiitiichi Haroo Soorgaa misoomsuun barnootaf itti fayyadamuuf waggoota dheeraaf gaafachaa ture sababa jijjiirraa hoggansaa magaalichaa irraan kan ka’e harkifachaa turuu isaa eeranii milkaa’uu isaatti gammchuu itti dhagaahame ibsaniiru. Kantiibaan bulchiinsa Magaalaa Naqamtee kan ta’an kabajamoo obbo Toleeraa Raggaasaas dhiimmicha hoji-manee isaanii godhachuun xiyyeeffannoo Mootummaan misooma uumamaa (kan akka haroowwaniifi lageen) misoomsuun giddu-gala hawwata tuurizimiifi madda dinagdee gochuun faayidaa ummataaf oolchuuf karoorse buu’ureeffachuun hoggansa isaanii jalatti xiyyeeffannoo addaa itti keennuun milkeessuu isaaniif galateeffataniiru. Beenyaan waldaa kiyyeessitoota Qurxummii Haroo Sorgaa misoomaafi biqiltuu addaa addaa irraa qabanif raawwatamuunis ibsameera.

Haro sorga13Kabajamoo obbo Toleeraa Raggaasaas, kantiibaan bulchiinsa magaalaa Naqamtee gama isaaniin, qaamolee hawwaasaafi, manajimantii Yuunivarsiitichaa waliin mariin yeroo dheeraa gaggeeffamaa turuu isaa ibsaniiru. Gaaffileen misoomsuufi fedhii hedduun haricharra yoo jiraateeyyuu, tajaajila hawaasaaf bulchiinsi isaanii Yuunivarsiitii Wallagggatti dabarsuuf filachuu isaanii ibsaniiru. Yuunivarsiitichis hojii-dhabeeyyii magaalichaaf hojii uumuuf arrifatee hojiitti akka galuu abdii qaban ibsaniiru. Bulchaan Bulchiinsa Godina Wallagga Bahaafi itti aanaa walitti qabaa Boordii Yuunivarsiitii Keenyaa kan ta'an Kabajamoo Obbo Waggaarii   Nagaraa gama isaaniin karoorra Yuunivarsiitii Wallaggaa Haroo Soorgaa misoomsuuf qopheeffate kan jajjabeeffamu akka ta'e ibsanii gama hundumaan tumsa barbaachisu akka taasisan himaniiru.  

Haro sorga14Kabajamoo Dr. Hasan Yusuf, addatti miidiyaaleef yaada kennaniin, Yuunivarsiitichi haroo Soorgaa misoomsuuf fudhachuun isaa hawwaasa Yuunivarsiitichaaf (keessumattuu barattootaaf) akkasumas hawwaasa magaalichaa bal’aaf faayidaa guddaa akka qabu dubbataniiru. Dursa,saffisa babal’ina magaalaa mul’achaa jiru irraa Haroo kana nannawaa isaa daangeessuun sirna uumamaa isaa eeggatee akka turuuf haala Saayinsaawaa ta’een hojiileen akka hojjetaman himaniiru. Xiyyeeffannoon duraa haroo kana tursuu/baraaruu akka ta’e himaniiru. Qabeenya kana misoomsuun gatii (Value) itti dabaluun akka bakka bashannanaa, Tuuristoota harkisuun daawwattootaaf oolchuuf akka hojjetamus ibsaniiru. Akka Yuunivarsiitichaatti bakka barnoonni gochaafi qabatamaa ta’e itti baratamu gochuun barnoonni akka bulchiinsa Hoteelaa, Simannaafi Tuurizimii akka Laaboraatooriitti itti fayyadamuuf karoorri akka jirus dabaluun ibsaniiru.

Dabalataanis, Yuunivarsiitichi boqonnaa boqonnaan (irraa jalaan) naannoo haroo kanaa misoomsuun faayidaalee/hojiilee akka bakka kunuunsaafi qorannoo biqilootaa, daawwannaa bineensotaa, giddu-gala bashannanaa (akka Hoteelaafi loojii aadaa hawwaasichaafi naannoo eeggatee) qopheessuu, bakka meeshaaleefi huccuu aadaa itti oomishamaniifi gurguraman taasisuuf karoorri bal’aan akka jiru ibsaniiru. Dizaayiniifi misoomni Harichaas ogeessota ijaarsaafi kunuunsa naannoo akkasumas qooda-fudhattoota hedduu hirmaachisuun akka qophaa’uuf dubbataniiru.

sorgaOgeessa kunuunsa Naannoo, qorataafi barsiisaa Yuunivarsiiitii keenyaa Dr Moosisaa Galataa wixinee pirojeektiichaa qopheessuun walatajjii garaagaraatti dhiheessaa turanfi Koreen hordoffii yeroo dheeraa gochuun dhimma kana galmaan gahani, Dr Hasan addatti galateeffataniiru.

Haroon Soorgaa kun haroo nam-tolchee kan ta’eefi Waldaa Warra Makana Yesuus Itoophiyaafi Luteraan Federeeshiiniin hidamee misooma qurxummiifi jallisiifi darafamee hawwasaaf akka kennameefi faayidaa barbaachisu osoo hin kenniin turuu isaatiin madda komee akka turees namoonni odeeffanne himaniiru. Lafa gogaa naannoo Harichaa dabalatee Heektaara lafti dabarfame 44 akka ta'ees ibsameera.

   
© Wollega University